Bezpečnostná doktrína spoločnosti Quimica s.r.o.
1. Ochranu života a zdravia zamestnancov spoločnosti a ostatných osôb zdržujúcich sa v priestoroch spoločnosti kladieme za najvyššiu prioritu spoločnosti v oblasti bezpečnosti.
2. Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame požiadavky na bezpečnosť, hmotné a nehmotné aktíva spoločnosti chránime pred poškodením, stratou alebo zničením, čím podporujeme ekonomickú stabilitu spoločnosti.
3. Podporujeme kontinuitu obchodných činnosti a poskytovaných služieb eliminovaním možnosti vzniku havarijných stavov a bezpečnostných incidentov.
4. Usilujeme sa dosiahnuť rovnováhu ekonomických, bezpečnostných a sociálnych cieľov a túto zohľadniť pri vytváraní hodnôt pre našich klientov a zamestnancov
5. Chránime duševné vlastníctvo spoločnosti, strategické, obchodné, ekonomické, osobné a technologické informácie v každej forme.
6. Dodržiavame zákony, normy a štandardy platné pre oblasť bezpečnosti, ktoré sú zavedené a využívané v zmluvných vzťahoch na dosiahnutie požadovanej úrovne bezpečnosti pri zabezpečovaní obchodných aktivít.
7. Zvyšujeme bezpečnostné povedomie a odbornú pripravenosť zamestnancov a pri všetkých činnostiach presadzujeme dodržiavanie bezpečnostných zásad.