Enviromentálna politika spoločnosti Quimica s.r.o.
1. Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame kritéria a požiadavky na ochranu životného prostredia snahe zmierniť nepriaznivé vplyvy našich činnosti a služieb na životné prostredie.
2. Usilujeme sa dosiahnuť rovnováhu ekonomických, environmentálnych a sociálnych cieľov a túto zohľadniť pri vytváraní hodnôt pre našich zákazníkov a zamestnancov.
3. V starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme princíp prevencie vo vzťahu k produkcií odpadov a šetreniu energií.
4. Dodržiavame právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia.
5. O zabezpečení ochrany životného prostredia informujeme verejnosť.
6.Systém riadenia našej spoločnosti v environmentálnej oblasti udržujeme a zlepšujeme prostredníctvom stanovených cieľov a plnením programov na ich realizáciu.